ROXTON

شماره مورد 532074-51623

Colour:

محدوده سایز:

40 41 42 43 44 45 46
9 / 9.5 10 / 10.5 11 / 11.5 12 / 12.5 10 / 10.5 11 / 11.5 12 / 12.5
6.5 / 7 7.5 8 / 8.5 9 9.5 / 10 10.5 11 / 11.5
257 263 270 277 283 290 297

مشاهده اطلاعات بیشتر مشاهده اطلاعات کمتر